بالابر


  1. در این گزینه می توانید فعال یا غیر فعال بودن بالابر را انتخاب کنید.
  2. در این گزینه می توانید طرح قرارگیری بالابر را انتخاب نمایید که به چه شکلی قرار گیرد.
  3. در این گزینه می توانید فعال یا غیر فعال بودن گزینه علاقه مندی را انتخاب نمایید.
  4. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که گزینه علاقه مندی ها به کدام صفحه لینک شود.
  5. در این بخش فعال یا غیر فعال بودن گزینه مقایسه را می توانید انتخاب نمایید.