استایل سبد خرید


  1. در این بخش می توانید  رنگ گزینه سبد خرید را تغییر دهید.
  2. در این گزینه می توانید رنگ متن داخل سبد خرید را تغییر دهید.
  3. در این گزینه می توانید زمینه شمارشگر تعداد خرید ها را تنظیم نمایید.
  4. در این بخش می توانید رنگ عدد شمارشگر تعداد خرید ها را تنظیم نمایید.
  5. در این بخش می توانید رنگ محتوای داخل سبد خرید را تنظیم نمایید.