تنظیمات کارت محصولات


  1. در این گزینه می توانید مشاهده سریع را (علامت ذره بین زیر محصولات)فعال یا غیرفعال نمایید.
  2. در این بخش می توانید گزینه افزودن به سبد خرید را (علامت سبد در زیر محصولات) فعال یا غیر فعال نمایید.
  3. در ابن بخش می توانید گزینه مقایسه (علامت دو خط متقاطع زیر محصولات) را فعال یا غیرفعال نمایید.
  4. در این بخش می توانید گزینه علاقه مندی را (علامت قلب زیر محصولات) فعال یا غیر فعال نمایید.