سربرگ حالت موبایل


  1. در این بخش می توانید عکس لوگو را در حالت موبایل انتخاب نمایید.
  2. در این بخش می توانید جستجو در حالت موبایل را فعال نمایید.
  3. در این بخش می توانید سبد خرید را در حالت موبایل فعال یا غیرفعال نمایید.
  4. در این بخش می توانید گزینه حساب کاربری حالت موبایل را فعال یا غیرفعال نمایید.