ابزارک محصولات کوچک


محصولات کوچک

در این بخش در نظر داریم آموزشی برای ابزارک محصولات کوچک ارائه دهیم.

  1. در این گزینه می توانید رنگی برای این ابزارک انتخاب نمایید.
  2. در این گزینه می توانید ستون بندی ابزارک را انتخاب نمایید.
  3. در این گزینه می توانید محتوا داخل این ابزارک را انتخاب نمایید.
  4. در این گزینه می تتوانید انتخاب نمایید که محصولات به چه ترتیبی در این ابزارک قرار گیرند.

نمونه ای از این ابزارک که به صورت عمودی قرار گرفته است