انتخاب سربرگ


  1. در این بخش سربرگی که در بخش سربرگ ها ایجاد کرده اید را انتخاب می نمایید
  2. در این بخش شما انتخاب می کنید که سربرگ انتخاب شده در کدام بخش نمایش داده شود.