تنظیمات عنوان


عنوان قالب

در این بخش در نظر داریم تنظیمات عنوان قالب را به شما ارائه دهیم.

  1. در این گزینه می توانید طرح عنوان را انتخاب کنید.
  2. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که رنگ زمینه عنوان قالب را می توانید انتخاب نمایید.
  3. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که نمادک وجود داشته باشد یا خیر که در این گزینه می توانید ایکن یا تصویری انتخاب نمایید.
  4. متن عنوان را می توانید وارد نمایید.
  5. در این گزینه می توانید توضیحات آنرا می توانید وارد نمایید.
  6. در این گزینه می توانید آدرس لینک را وارد نمایید.
  7. در این گزینه در صورتی که گزینه آیکن را فعال نموده باشید می توانید رنگ زمینه را انتخاب نمایید.
  8. در این گزینه نیز می توانید رنگ ایکن را فعال نمایید.
  9. در این گزینه نیز می توانید رنگ عنوان خود را وارد نمایید.
  10. در این گزینه همچنین می توانید رنگ توضیحات وارد شده را تغییر دهید.

نمونه ای از ابزارک عنوان قالب.