ابزارک های پابرگ


 1. در این گزینه می توانید شفاف بودن زمینه پابرگ را انتخاب نمایید.
 2. در این گزینه می توانید تیره یا روشن بودن پابرگ را انتخاب نمایید.
 3. در این گزینه می توانید عکس لوگو را انتخاب نمایید.
 4. در این گزینه می توانید عنوان پابرگ را انتخاب نمایید.
 5. در این گزینه نیز می توانید توضیحات خود را در پابرگ وارد نمایید.

 1. در این گزینه می توانید عنوان بخش شبکه های اجتماعی خود را در پابرگ بنویسید.
 2. در این گزینه می توانید ایکون های شبکه های اجتماعی خود را به همراه لینک آنها بیافزایید.

 1. در این گزینه می توانید فعال بودن آدرس طراح را انتخاب نمایید.
 2. متن کپی رایت را می توانید در این بخش تغییر دهید.
 3. در این بخش می توانید تیره یا روشن بودن بخش کپی رایت را انتخاب نمایید.

 1. در این گزینه می توانید شفاف یا غیر شفاف بودن گزینه پشتیبانی را فعال یا غیر فعال نمایید.
 2. در این گزینه می توانید آیکن آنرا انتخاب نمایید
 3. در این گزینه می توانید عنوان بخش پشتیبانی را بنویسید.
 4. در این گزینه می توانید توضیحات مربوط به بخش پشتیبانی را بنویسید.
 5. در این گزینه لینک مربوط به آنرا می توانید وارد نمایید.