انتخاب پابرگ


  1. در این بخش می توانید پابرگی که قبلا در بخش پابرگ ها ساخته اید را انتخاب نمایید
  2. در این بخش می توانید محل پابرگ را انتخاب کنید که پابرگ انتخاب شده در کدام بخش نمایش داده شود.