ابزارک کریوسل


ابزارک کریوسل

در این بخش در نظر داریم ابزارک کریوسل را برای شما ارائه کنیم.

 1. در این گزینه می توانید رنگ اصلی ابزارک کریوسل را انتخاب نمایید.
 2. در این گزینه می توانید طرح اصلی کریوسل را انتخاب نمایید.
 3. در این این گزینه نیز می توانید بنر عنوان را فعال یا غیر فعال نمایید.
 4. در این گزینه می توانید نمایش ریبون را فعال یا غیر فعال نمایید.
 5. در این گزینه می توانید انتخاب نمایید که قیمت نهایی در کریوسل نمایش داده شود یا خیر.
 6. در این مورد نیز می توانید انتخاب نمایید دکمه مورد علاقه و مقایسه فعال باشد یا خیر.
 7. در این گزینه تب های جداگانه ای می توانید ایجاد نمایید برای کریوسل خود.
 8. در این مورد می توانید انتخاب نمایید که چه تعداد محصول در حالت دسکتاپ در کریوسل شما نمایش داده شود.
 9. در این گزینه نیز می توانید انتخاب نمایید که چه تعداد محصول در حالت دسکتاپ متوسط نمایش داده شود.
 10. در این گزینه نیز می توانید انتخاب نمایید در حالت تبلت چه تعداد محصول نمایش داده شود.
 11. در این گزینه نیز می توانید انتخاب نمایید تا چه تعداد محصول در حالت موبایل در کریوسل شما نمایش داده شود.

نمونه ای از کریوسل ایجاد شده در قالب دمو عمومی1 در قالب نگارشاپ