بنر ها


بنر ها

در این بخش می توانید انتخاب نمایید که بنر هایی با بخش های متفاوت منتشر نمایید

در ابتدا باید اتون بندی این که چه تعداد ستون منتشر شوند را انتخاب می کنید.

سپس بنر ها را با توجه به ستون بندی خود اپلود می کنید.

نمونه ای از بنر 4 ستونه در دمو عمومی1 قالب نگارشاپ.