تنظیمات صفحه 404


  1. در این بخش می توانید عنوان صفحه 404 (پیدا نشدن صفحه مورد نظر کاربر) را بنویسید.
  2. در این بخش می توانید زمان نگه داشتن کاربر در صفحه 404 قبل از انتقال به صفحه اصلی را انتخاب نمایید.