ابزارک های طرح بندی صفحه


ابزارک ستون ها:

با این ابزارک ها میتوانید ستون های دلخواه خود را ایجاد کنید و ابزارک هارا درون آنها جای دهید.

نکته: ابزارک خودکار ستونی ایجاد می کند با عرض محتوای درون آن و ابزارک فضا پرکن ستونی مکمل ابزارک خودکار ایجاد می کند و عرض آن باقی مانده عرض صفحه می باشد.

 

ابزارک قسمت:

این ابزارک به نظم صفحه می پردازد و ابزارک هارا قسمت بندی می کنید، می توانید ستون های خود را درون آن انتقال دهید و با نظم کار خود را پیش ببرید.

 

اگر ابزارک را به صفحه بکشید و موس را روی آن بیاورید گزینه های مختلفی  اعم از مخفی کردن، ذخیره به عنوان الگو، ویرایش، همانند سازی و حذف آشکار می شود اگر روی ویرایش کلیک کنید تنظیمات ابزارک آشکار می شود.

 

تمام عرض: اگر این گزینه فعال شود محتوای درون آن تمام صفحه خواهند شد.

تنظیم با محتوا: اگر این گزینه فعال شود محتوای درون آن با محتوای صفحه هم عرض خواهند شد.

وسط چین کردن محتوا نسب به طول: اگر این گزینه فعال شود محتوای ستون های درون آن نسبت به طول صفحه وسط چین خواهند شد.

حالت

بعد از اعمال تنظیمات با دکمه ذخیره آنهارا ذخیره کنید و سپس برگه را منتشر کنید.